Què és?

El terme ateneu prové d’Atena, deessa grega de la saviesa, d’on es deriva athenaîon (en grec), el temple d’Atena, i d’aquí, el llatí athenaeum, la gran escola romana. En el marc de la Revolució Industrial i la Renaixença literària, al llarg del XIX es generalitzaren els ateneus populars que aspiraven a difondre la cultura i alfabetitzar la població.

Un ateneu és un tipus d’associació cultural d’iniciativa privada que organitza xerrades, conferències, cursos o altres activitats d’interès per als seus associats amb l’objectiu de difondre la ciència i la cultura.

La junta directiva

Com a entitat associativa de base, l’Ateneu el formen els socis i sòcies de l’entitat, que escullen una junta per representar l’entitat i gestionar el seu dia a dia. L’any 2020 es va constituïr per unanimitat a l’Assemblea de Socis el nou òrgan, que ha de tenir una vigència mínima de 3 anys. La junta actual està formada per membres vinculats a l’Ateneu des de fa anys a través dels diferents grups residents.
La nostra tasca des d’aleshores ha estat enfocada a democratitzar l’Ateneu augmentant la participació directa de socis i grups. Volem seguir enfortint l’Ateneu entre totes, i estem obertes a tothom que vulgui implicar-se de la mateixa manera!


Sóc de l’Ateneu per què les entitats socials i veïnals enforteixen i cohesionen els barris
Alfons • President
Antonio • Encarregat bar
Nuria • Secret`ària tècnica

Formo part de l’Ateneu perquè crec en la participació veïnal com a eina de transformació social.
Sara • Secretària

Sóc de l’Ateneu per què tenim la obligació de fomentar la cultura de barri.

Guillermo • Tresorer

Per fer arribar a tothom un regal molt valuós: la cultura de l’espectacle!

Victor • Vocal

Satisfet d’aportar i participar en un projecte sociocultural per impulsar el barri de manera comunitària.
Jordi • Vocal

Penso en el Clot com casa meva, tot un univers de persones que formen un espai segur, un barri que juntes podem millorar.

Eli • Vocal

Donem suport al barri i al teatre. La vida sense cultura no és vida.
Matias • Vocal

«La nostra tasca no podria ser completa ni comptar amb el tracte humà si no fos per dues persones que, al llarg de molts anys d’implicació, han esdevingut l’ànima de l’Ateneu: La Núria, la Secretària Tècnica, i l’Antonio, el responsable del bar. A ella sempre la trobareu a la Secretaria, llesta per donar suport administratiu i logístic a tot el que organitzi l’entitat. A ell el podreu veure darrere la barra del bar, on més agust es sent, preparat per enriquir tots els ambients. Per la vostra tasca i empenta, moltes gràcies de tot cor.»

DIRECCIÓ

Haurà de fixar els objectius a curt, mitjà i llarg termini així com convocar l’assemblea general de manera ordinària o extraordinària quan sigui proc.

ADMINISTRACIÓ

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

REPRESENTACIÓ

Davant dels organismes públics o cuasevol Partners per dur a terme les gestions necessàries per conseguir: -subvencions, altres ajuts o l’ús de locals o edificis.

DIVERSES

Qualsevol altra funció relativa als socis, grups o comissions de treball. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts.

Com fem?

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretaria, el tresorer o tresorera i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president i un secretari.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats, ser majors d’edat i portar un any d’antiguitat en l’associació, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. La obligatorietat de ‘any d’antiguitat només s’exigirà als càrrecs de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, i tresorer o tresorera, no als vocals.

Fest-te soci!

Si voleu associar-vos a l’Ateneu del Clot, ompliu el formulari i un responsable es posarà en contacte amb tu..

INFORMACIÓ
FORMULARI